top of page

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdareleri (CNIPA)

Çin başvurusu için patent çizimlerini gösteren kurallar, "Çin Halk Cumhuriyeti Patent Yasasının Uygulanmasına İlişkin Kurallar"a dayanmalıdır.
Aşağıda, patent çizimlerini göstermekle ilgili önemli makaleler bulunmaktadır.

 


Madde 17

 •   Buluş patenti veya faydalı model patenti başvurusunun tanımı, talepte göründüğü gibi olacak olan buluşun veya faydalı modelin başlığını belirtir. Açıklama aşağıdakileri içerecektir:

 • ....

 • (4) çizimlerin açıklayıcı notları: varsa, çizimlerdeki her bir şeklin kısaca açıklanması; ve

 • (5) buluşu veya faydalı modeli gerçekleştirme modu: başvuru sahibi tarafından buluş veya faydalı modelin gerçekleştirilmesi için tasarlanan optimal olarak seçilmiş modun ayrıntılı olarak açıklanması; uygun olduğunda, bu, örneklerle ve varsa çizimlere atıfta bulunularak yapılacaktır.

 • ....

 • Faydalı model patent başvurusunun tarifi, koruma istenen ürünün şeklini, yapısını veya bunların kombinasyonunu gösteren çizimleri içerecektir.

Madde 18

 • Buluş veya faydalı model çizimleri numaralandırılır ve numara sırasına göre “Şekil 1, Şekil 2,…” şeklinde sıralanır.

 • Buluşun veya faydalı modelin açıklama metninde yer almayan referans işaretlerine çizimlerde yer verilmeyecek ve çizimlerde yer almayan referans işaretlerine açıklama metninde atıfta bulunulmayacaktır. Aynı kompozit parça için referans işaretleri, başvuru belgesi boyunca tutarlı bir şekilde kullanılacaktır.

 • Çizimler, zorunlu kelimeler dışında herhangi bir açıklayıcı not içermeyecektir.

Madde 19

 • İstemlerde kullanılan bilimsel ve teknik terimler, açıklamada kullanılanlarla tutarlı olacaktır ve istemler kimyasal veya matematiksel formüller içerebilir, ancak çizim içermez. Kesinlikle gerekli olmadıkça, tarifname veya çizimlere şu tür referansları içermeyecektir: "tanımlamanın... bölümünde anlatıldığı gibi" veya "çizimlerin... Şekilde gösterildiği gibi".

 • İstemlerde bahsedilen teknik özellikler, istemlerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için tarifnamedeki çizimlerde karşılık gelen referans işaretlerine atıfta bulunabilir ve bu tür referans işaretleri ilgili teknik özellikleri takip edecek ve parantez içine alınacaktır. Referans işaretleri, istemleri sınırlayıcı olarak yorumlanmayacaktır.

Madde 23

Tarifnamenin özeti, buluşu en iyi karakterize eden kimyasal formülü içerebilir; çizimler içeren bir patent başvurusunda, başvuru sahibi, buluşun veya faydalı modelin teknik özelliklerini en iyi karakterize eden bir şekil sunmalıdır. Şeklin ölçeği ve belirginliği, 4cm × 6cm boyutuna doğrusal bir küçültme ile bir reprodüksiyon, tüm detayların açıkça ayırt edilmesini sağlayacak şekilde olmalıdır. Özet metni 300 kelimeyi geçmemelidir. Özette ticari reklam yapılmayacaktır.

Madde 27

 • Başvuru sahibinin renklerin korunmasını istediği durumlarda, renkli çizimler veya fotoğraflar sunulacaktır.

 • Başvuru sahibi, koruma altına alınması gereken tasarımı içeren ürünün konusu ile ilgili çizim veya fotoğrafları ibraz eder.

Madde 28

Bir tasarımın kısa açıklaması, tasarımı ve tasarımın temel özelliğini içeren ürünün başlığını ve kullanımını belirtmeli ve tasarımın temel özelliğini en iyi gösteren çizim veya fotoğrafı belirtmelidir. Tasarımın yer aldığı ürüne ait görünümün çıkarıldığı veya renklerin aynı anda korunmasının istendiği durumlarda bu durum kısa açıklamada belirtilir.

Madde 31

....

Başvuru sahibi, bir tasarım patenti başvurusu için yabancı rüçhan hakkı talep ediyorsa ve önceki başvuruda tasarıma ilişkin kısa bir açıklama yer almıyorsa, aşağıdaki durumlarda rüçhan hakkından yararlanması olumsuz etkilenmeyecektir. Başvuru sahibi tarafından bu Kuralların 28. Maddesi hükümlerine uygun olarak sunulan kısa açıklama, önceki başvurunun çizimlerinde veya fotoğraflarında gösterilen kapsamın dışına çıkmamaktadır.

....

Madde 35

....

İki veya daha fazla tasarımın bir başvuru olarak yapılması halinde, bunlar ardışık olarak numaralandırılacak ve numaralar, tasarımı içeren ürüne ait resim veya fotoğraf adlarından önce gelecektir.

....

Madde 38

Bir talepten oluşan bir buluş patenti veya faydalı model başvurusunun alınması üzerine, bir açıklama (çizimler bir faydalı model başvurusuna dahil edilmelidir) ve bir veya daha fazla istem veya aşağıdakilerden oluşan bir tasarım için bir patent başvurusu bir talebin, tasarımı gösteren bir veya birden fazla çizim veya fotoğrafın ve kısa bir açıklamanın bulunması halinde, Danıştay patent idare dairesi başvuru tarihini belirler, başvuru numarasını verir ve başvuru sahibine bildirir.

 

Madde 39

Aşağıdaki durumlardan herhangi birinde, Danıştay'ın patent idare dairesi başvuruyu kabul etmeyi reddeder ve başvuru sahibine bu durumu bildirir:

(1) Buluş patenti veya faydalı model başvurusu bir talep, bir tarif (faydalı model açıklaması çizimler içermez) veya istemler içermediğinde veya tasarım patenti başvurusu bir talep içermediğinde , çizimler veya fotoğraflar veya kısa bir açıklama;

40. Madde

Bir tarifnamede çizimlere ilişkin açıklayıcı notlar varsa, ancak çizimler veya çizimlerin bir kısmı çıkarılmışsa, başvuru sahibi, Danıştay'ın patent idaresi dairesi tarafından belirlenen süre içinde ya çizimleri verir ya da bir beyanda bulunur. çizimlere ilişkin açıklayıcı notların silinmesi için. Çizimlerin başvuru sahibi tarafından daha sonraki bir tarihte sunulması halinde, başvurunun yapıldığı veya Danıştay patent idare dairesine postalandığı veya gönderildiği tarih, başvurunun yapıldığı tarih olacaktır; çizimlere ilişkin açıklayıcı notlar silinirse, ilk başvuru tarihi korunacaktır.

52. Madde

Buluş patenti veya faydalı model başvurusunda tarifname veya istemlerde herhangi bir değişiklik yapıldığında, değişiklik yalnızca birkaç kelimenin değiştirilmesi, eklenmesi veya silinmesi ile ilgili değilse, öngörülen biçimde bir yedek sayfa sunulur. Tasarım patenti başvurusunun çizimlerinde veya fotoğraflarında değişiklik yapıldığında, öngörülen şekilde bir yedek sayfa sunulur.

Madde 69

İlgili buluş patenti veya faydalı model patenti sahibi, açıklamasını veya çizimlerini değiştiremez ve ilgili tasarım patenti için patent sahibi, çizimlerini, fotoğraflarını veya tasarımın kısa açıklamasını değiştiremez.

Madde 104 

Başvuru sahibi, bu Kuralların 103. Maddesi hükümlerine göre Çin ulusal aşamasına girmek için formalitelerden geçtiğinde, aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

(5) yabancı bir dilde uluslararası başvuru yapılması durumunda, özetin Çince çevirisinin sunulması ve çizimlerin bir kopyası ile özet çiziminin bir kopyasının sunulması, eğer çizimler varsa ve özetin çizimi. varsa, çizimlerin metin konusu, Çince'deki ilgili metin konusu ile değiştirilecektir; uluslararası başvurunun Çince olarak yapılması durumunda, uluslararası yayın belgelerinde yer alan özetin bir kopyasını ve özet çiziminin bir kopyasını sunmak;

Madde 113

Başvuru sahibi, sunulduğu şekliyle çizimlerdeki açıklamanın, istemlerin veya metin içeriğinin Çince tercümesinde hatalar olduğunu tespit ederse, yapılan uluslararası başvuruya uygun olarak aşağıdaki zaman sınırları içinde çeviriyi düzeltebilir:

Madde 121 

Çeşitli başvuru belgeleri daktilo edilecek veya basılacak ve tüm karakterler siyah mürekkeple, düzgün ve net ve herhangi bir değişiklik yapılmamış olacaktır. Çizimler, çizim aletleri yardımıyla siyah mürekkeple yapılacak ve çizgiler eşit kalınlıkta, iyi tanımlanmış ve herhangi bir değişiklikten arındırılmış olacaktır.

Talep, tarifname, istemler, çizimler ve özet, Arap rakamlarıyla ayrı ayrı numaralandırılmalı ve numara sırasına göre düzenlenmelidir.

bottom of page